Tim mo liet sy NGO XUAN CHUYEN - Thanh Hoa

Toi ten : Ngo Quang Quyen Em trai anh : Ngo Xuan Chuyen - liet si da hy sinh, den nay chua tim thay mo.
Anh trai : NGO XUAN CHUYEN sinh nam 1943,nguyen quan Xuan Lam, Tinh Gia Thanh Hoa, nhap ngu ngay 23/6/1966. 
Anh hy sinh o chien truong Tay cua To Quoc, gan nga ba Ta Khong, song Xe Bang Hieng, don vi D23 doan 559.
Theo thong tin chua xac dinh duoc, mo cua anh trai duoc chon tai chan nui Xu Xim- gan ban PhiangKhoun .
Anh chi nao co thong tin ve noi chon chinh xac cua anh trai, vui long lien he lai voi toi, toi xin chan thanh cam on.