Trang nhất » Danh sách liệt sỹ » Danh sách liệt sĩ yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9

Danh sách liệt sĩ yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (phần 11)

Thứ tư - 10/06/2015 14:39
  

Stt

Họ tên liệt sỹ

Nguyên quán

Ngày sinh

Ngày hy sinh

Khu, lô, hàng, số

2500

Bùi Viết Mạc

Hải Quang, Hải Hậu, Hà Nam Ninh

1953

14-04-1972

,H.N.Ninh,18,246

2501

Phạm Chí Mạnh

Giao Ninh, Xuân Thuỷ, Hà Nam Ninh

1938

4/3/1968

,H.N.Ninh,14,186

2502

Đinh Công Mẩn

Kha Phong, Kim Bảng, Hà Nam Ninh

 

5/8/1972

,H.N.Ninh,8,99

2503

Nguyễn Văn Mẽ

Chuyên Ngoại, Duy Tiện, Hà Nam Ninh

 

--

,H.N.Ninh,17,236

2504

Vũ Hồng Minh

Trực Nghĩa, Trực Ninh, Hà Nam Ninh

1950

19-03-1971

,H.N.Ninh,1,3

2505

Phạm Long Minh

Khánh Thiện, Yên Khánh, Hà Nam Ninh

1946

29-03-1971

,H.N.Ninh,3,33

2506

Trần Văn Nam

Nam Hồng, Nam Định, Hà Nam Ninh

 

31-08-1972

,H.N.Ninh,7,92

2507

Đỗ Văn Năm

Thi Sơn, Kim Bảng, Hà Nam Ninh

1941

27-02-1971

,H.N.Ninh,3,55

2508

Phạm Xuân Nghị

Yên Khánh, ý Yên, Hà Nam Ninh

1953

18-07-1972

,H.N.Ninh,4,53

2509

Trần Văn Ngoan

Số 78, Hản Thiện, Hà Nam Ninh

1954

1/4/1972

,H.N.Ninh,4,56

2510

Trần Quang Ngoạn

Trực khang, Nam Ninh, Hà Nam Ninh

1950

1/3/1971

,H.N.Ninh,2,22

2511

Mai Văn Ngoạn

Khánh Nhạc, Yên Khánh, Hà Nam Ninh

1943

13-04-1972

,H.N.Ninh,2,24

2512

Nguyễn Văn Ngọ

Nam Hải, Nam Ninh, Hà Nam Ninh

1952

8/5/1972

,H.N.Ninh,1,11

2513

Trần Văn Ngọc

Liên Minh, Vụ Bản, Hà Nam Ninh

1942

2/4/1972

,H.N.Ninh,15,207

2514

Trần Văn Nguyên

Yên Lợi, ý Yên, Hà Nam Ninh

 

21-07-1972

,H.N.Ninh,7,90

2515

Vũ Huy Nhạ

Nghĩa Đông, Nghĩa Hưng, Hà Nam Ninh

 

4/7/1972

,H.N.Ninh,6,76

2516

Phạm Văn Nhân

Khu Phố 3, Nam Định, Hà Nam Ninh

1954

14-07-1972

,H.N.Ninh,16,215

2517

Phạm Văn Nhân

Khu phố A31, Nam Định, Hà Nam Ninh

1954

12/6/1972

,H.N.Ninh,18,252

2518

Vũ Ngọc Nhậm

Thương Kiệm, Kim Sơn, Hà Nam Ninh

 

4/7/1972

,H.N.Ninh,15,205

2519

Lê Xuân Phá

Thọ Nghiệp, Xuân Thuỷ, Hà Nam Ninh

1942

20-02-1971

,H.N.Ninh,13,182

2520

Vũ Thanh Phong

Tân Phong, Duy Tiên, Hà Nam Ninh

1954

15-12-1972

,H.N.Ninh,16,216

2521

Nguyễn Văn Phòng

Xuân Ngọc, Xuân Thuỷ, Hà Nam Ninh

 

10/7/1972

,H.N.Ninh,11,147

2522

Nguyễn Quốc Phòng

Nam Hùng, Nam Ninh, Hà Nam Ninh

1950

26-03-1971

,H.N.Ninh,9,118

2523

Nguyễn Văn Phố

NghĩaHà, Nam Định, Hà Nam Ninh

 

21-07-1972

,H.N.Ninh,7,91

2524

Nguyễn Chính Phủ

Quang Thiện, Kim Sơn, Hà Nam Ninh

1935

4/3/1971

,H.N.Ninh,3,32

2525

Phạm Văn Phúc

Trực Đại, Trực Minh, Hà Nam Ninh

1949

25-03-1971

,H.N.Ninh,1,2

2526

Nguyễn Đình Phúc

Gia Long, Xuân Thuỷ, Hà Nam Ninh

 

10/7/1972

,H.N.Ninh,8,100

2527

Nguyễn Đình Phúc

Gia Long, Xuân Thuỷ, Hà Nam Ninh

 

10/9/1972

,H.N.Ninh,8,101

2528

Nguyễn Thịnh Phụ

Quan Thiệu, Kim Sơn, Hà Nam Ninh

1953

4/3/1971

,H.N.Ninh,14,190

2529

Trần Văn Phượng

Nam Phong, Nam Ninh, Hà Nam Ninh

 

1/9/1972

,H.N.Ninh,19,253

2530

Nguyễn Đức Quang

Nhân Thanh, Lý Nhân, Hà Nam Ninh

1954

24-07-1972

,H.N.Ninh,16,221

2531

Nguyễn Minh Phượng

Thuỷ Lợi, Kim Bảng, Hà Nam Ninh

1947

18-3-1971

,H.N.Ninh,17,230

2532

Bùi Văn Quang

Yên Hoà, Yên Mô, Hà Nam Ninh

1952

23-04-1972

,H.N.Ninh,8,112

2533

Nguyễn Trung Quảng

Số 139- Hai bà Trưng, Nam Định, Hà Nam Ninh

 

25-08-1972

,H.N.Ninh,7,95

2534

Dương Văn Quán

Gia Hoà, Gia Viển, Hà Nam Ninh

1954

31-07-1972

,H.N.Ninh,6,84

2535

Nguyễn Văn Quyền

Phú Văn, Kim Bảng, Hà Nam Ninh

1948

8/9/1972

,H.N.Ninh,5,61

2536

Tạ Duy Quyết

Nam Hồng, Nam Ninh, Hà Nam Ninh

1953

13-12-1970

,H.N.Ninh,17,237

2537

Phùng Minh Quyết

Khánh Ninh, Gia Khánh, Hà Nam Ninh

 

8/4/1972

,H.N.Ninh,5,70

2538

Pham Tuấn Quỳ

Yên Quang, ý Yên, Hà Nam Ninh

 

1/9/1972

,H.N.Ninh,12,159

2539

Khiêu Hữu Rong

Yên Phú, ý Yên, Hà Nam Ninh

1951

24-01-1972

,H.N.Ninh,18,242

2540

Phạm Văn Sáng

Khối13,Khu3, Nam Định, Hà Nam Ninh

 

17-08-1972

,H.N.Ninh,6,78

2541

Vũ Đình Sáu

Nghĩa Lạc, Nghĩa Hưng, Hà Nam Ninh

 

26-02-1971

,H.N.Ninh,10,139

2542

Bùi Văn Sắc

Hải Quang, Hải Hậu, Hà Nam Ninh

1953

28-11-1972

,H.N.Ninh,18,248

2543

Trần Văn Sắc

Lục Ngạn, Vụ Bản, Hà Nam Ninh

 

28-06-1975

,H.N.Ninh,19,260

2544

Lại Văn Sâu

Yên Phong, Yên Mô, Hà Nam Ninh

 

1/9/1972

,H.N.Ninh,8,111

2545

Pham Xuân Sinh

Yên Phong, Yên Mô, Hà Nam Ninh

1948

25-02-1971

,H.N.Ninh,2,21

2546

Võ Bá Sĩ

, , Hà Nam Ninh

1950

1/1/1964

,H.N.Ninh,19,262

2547

Nguyễn Xuân Sơn

Phố B, Châu Thành, Nam Định, Hà Nam Ninh

1954

30-07-1972

,H.N.Ninh,6,83

2548

Đỗ Văn Suốt

Giao Hoản, Xuân Thuỷ, Hà Nam Ninh

1948

15-06-1968

,H.N.Ninh,5,1

2549

Trần Văn Sửu

Nghĩa Sơn, Nam Hưng, Hà Nam Ninh

1947

24-06-1972

,H.N.Ninh,10,136

2550

Phạm Ngọc Tài

Yên Phương, ý Yên, Hà Nam Ninh

1953

20-05-1972

,H.N.Ninh,6,82

2551

Bùi Tuấn Tài

Yên Phong, Yên Mô, Hà Nam Ninh

1947

3/3/1971

,H.N.Ninh,4,45

2552

Phạm Văn Tản

Yên Phong, Yên Mô, Hà Nam Ninh

1950

20-02-1971

,H.N.Ninh,2,20

2553

Nguyễn Quang Tân

Trực Đại, Trực Minh, Hà Nam Ninh

 

5/4/1972

,H.N.Ninh,8,106

2554

Trần Quang Tàm

Nhân Hậu, Lý Nhân, Hà Nam Ninh

1954

21-12-1972

,H.N.Ninh,14,184

2555

Nguyễn Xuân Tân

Giao Lạc, Xuân Thuỷ, Hà Nam Ninh

 

12/8/1972

,H.N.Ninh,15,199

2556

Nguyễn Thế Tàn

Nghĩa Nam, Nam Hưng, Hà Nam Ninh

1948

29-07-1972

,H.N.Ninh,12,165

2557

Phạm Kim Thanh

Xuân Tân, Xuân Thuỷ, Hà Nam Ninh

1949

17-10-1972

,H.N.Ninh,2,25

2558

Nguyễn Hữu Thịnh

Định Xá, Bình Lục, Hà Nam Ninh

1954

16-03-1971

,H.N.Ninh,17,228

2559

Trịnh Văn Thanh

Vân Lý, Lý Nhân, Hà Nam Ninh

1954

7/11/1972

,H.N.Ninh,18,251

2560

Vũ Văn Thanh

Yên Khánh, Yên Mô, Hà Nam Ninh

1948

1/8/1972

,H.N.Ninh,11,142

2561

Phạm Công Khanh

Số 66 Hàng Đông, Nam Định, Hà Nam Ninh

 

12/7/1972

,H.N.Ninh,10,127

2562

Nguyễn Văn Thành

Khánh Cường, Yên Khánh, Hà Nam Ninh

 

16-07-1972

,H.N.Ninh,8,102

2563

Mai Hồng Thái

Hồi Ninh, Kim Sơn, Hà Nam Ninh

1949

23-04-1972

,H.N.Ninh,8,104

2564

Ngyễn Đức Thạch

Gia Thuý, Gia Viễn, Hà Nam Ninh

1950

2/4/1972

,H.N.Ninh,12,161

2565

Đinh Văn Thắng

Yên Lương, ý Yên, Hà Nam Ninh

1948

17-08-1972

,H.N.Ninh,13,171

2566

Nguyễn Văn Thăng

Khánh Mậu, Yên Khánh, Hà Nam Ninh

 

24-12-1972

,H.N.Ninh,13,176

2567

Đào Công Thắng

Yên Mật, Yên Mô, Hà Nam Ninh

1948

3/3/1971

,H.N.Ninh,13,174

2568

Trần Văn Thi

Nhân Lý, Lý Nhân, Hà Nam Ninh

 

20-02-1971

,H.N.Ninh,14,182

2569

Phạm Văn Thiệu

Nghĩa Thịnh, Nghĩa Hưng, Hà Nam Ninh

1942

15-03-1971

,H.N.Ninh,3,30

2570

Võ Thình

Nhân Chính, Lý Nhân, Hà Nam Ninh

1942

4/1/1972

,H.N.Ninh,12,162

2571

Trần Đức Thìn

Hải Toàn, Hải Hậu, Hà Nam Ninh

1948

2/7/1972

,H.N.Ninh,13,170

2572

Nguyễn Văn Thìn

Nhân Bình, Lý Nhân, Hà Nam Ninh

 

11/4/1972

,H.N.Ninh,6,74

2573

Đỗ Văn Thích

Yên Chung, ý Yên, Hà Nam Ninh

1953

10/7/1972

,H.N.Ninh,4,52

2574

Nguyễn Quốc Toản

Xuân Tiến, Chương Mỹ, Hà Nam Ninh

 

14-05-1972

,H.N.Ninh,14,192

2575

Nguyễn Đức Thịnh

Quang trung, Vụ bản, Hà Nam Ninh

1948

30-05-1972

,H.N.Ninh,1,7

2576

Phạm Đức Thịnh

Trực Đạo, Nam Ninh, Hà Nam Ninh

1946

8/7/1972

,H.N.Ninh,14,193

2577

Nguyễn Văn Thọ

Ngọc Sơn, Kim Bảng, Hà Nam Ninh

1953

26-12-1972

,H.N.Ninh,18,241

2578

Đỗ Quang Thông

Hải Anh, Hải Hậu, Hà Nam Ninh

 

1972

,H.N.Ninh,5,68

2579

Phạm Văn Thụ

Lộc Hà, Mỹ Lộc, Hà Nam Ninh

 

5/7/1972

,H.N.Ninh,7,98

2580

Nguyễn Xuân Thường

ý Nhân, ý Yên, Hà Nam Ninh

 

27-06-1972

,H.N.Ninh,5,67

2581

Trần Trọng Thường

Số 36B, Phú Long,  Nam Định, Hà Nam Ninh

1952

7/8/1972

,H.N.Ninh,6,81

2582

Phạm Văn Thượng

Khánh Thiện, Yên Khánh, Hà Nam Ninh

 

8/4/1972

,H.N.Ninh,8,110

2583

Hùng Minh Tiến

Khối4, Khu 1, Nam Định, Hà Nam Ninh

1954

11/7/1972

,H.N.Ninh,7,88

2584

Trần Văn Tiến

Hưng Công, Bình Lục, Hà Nam Ninh

1953

14-10-1972

,H.N.Ninh,9,115

2585

Lại Văn Tiệp

Yên Phong, Yên Mô, Hà Nam Ninh

1952

25-05-1972

,H.N.Ninh,7,86

2586

Trần Xâu Tới

Hải Anh, Hải Hậu, Hà Nam Ninh

1948

13-12-1972

,H.N.Ninh,18,125

2587

Trần Trọng Triệu

Nhân Phúc, Lý Nhân, Hà Nam Ninh

1945

23-03-1971

,H.N.Ninh,9,117

2588

Trần Văn Trung

Mỹ Xã, Mỹ Lộc, Hà Nam Ninh

 

8/4/1972

,H.N.Ninh,3,37

2589

Lê Văn Trung

Thanh Nghi, Thanh liêm, Hà Nam Ninh

1951

21-05-1972

,H.N.Ninh,10,129

2590

Nguyễn Văn Tuân

Yên Lộc, ý Yên, Hà Nam Ninh

1951

6/12/1972

,H.N.Ninh,14,191

2591

Ngô Quốc Tuấn

Nghĩa Hợp, Nghĩa Hưng, Hà Nam Ninh

1952

16-07-1972

,H.N.Ninh,16,219

2592

Trần Kim Tuyến

Thương Kiệm, Kim Sơn, Hà Nam Ninh

 

4/7/1972

,H.N.Ninh,15,204

2593

Mai Đình Tuyển

Yên Phong, Yên Mô, Hà Nam Ninh

1949

13-07-1972

,H.N.Ninh,7,85

2594

Trần Hồng Tùng

Lê Lợi, Vụ Bản, Hà Nam Ninh

 

5/6/1968

,H.N.Ninh,4,49

2595

Trần Hùng Tùng

Lê Lợi, Vụ bản, Hà Nam Ninh

 

5/6/1968

,H.N.Ninh,5,64

2596

Vũ Quang Tục

Khánh Thịnh, Yên Mô, Hà Nam Ninh

1948

6/11/1972

,H.N.Ninh,14,195

2597

Lê Mạnh Tường

Khu 4, Nam Định, Hà Nam Ninh

1941

20-02-1972

,H.N.Ninh,15,209

2598

Vũ Gia Tự

Giao Châu, Xuân Thuỷ, Hà Nam Ninh

 

6/11/1972

,H.N.Ninh,10,137

2599

Thiều Văn Tư

Nam Mỹ, Năm Ninh, Hà Nam Ninh

 

28-06-1972

,H.N.Ninh,13,172

2600

Nguyễn Văn Tý

Kim Bình, Kim Bảng, Hà Nam Ninh

1952

7/12/1972

,H.N.Ninh,16,214

2601

Trần Trọng Vân

Nghĩa Phú, Nghĩa Hưng, Hà Nam Ninh

 

18-09-1972

,H.N.Ninh,17,226

2602

Nguyễn Văn Vân

Trực Bình, Nam Định, Hà Nam Ninh

 

28-08-1972

,H.N.Ninh,7,97

2603

Vũ Văn Viên

Gaio Thăng, Xuân Thuỷ, Hà Nam Ninh

1948

10/3/1971

,H.N.Ninh,3,36

2604

Trần Hồng Việt

Yên Dượng, ý ên, Hà Nam Ninh

 

1/9/1972

,H.N.Ninh,11,150

2605

Đặng Văn Viện

Yên Bình, ý Yên, Hà Nam Ninh

1951

23-07-1972

,H.N.Ninh,5,62

2606

Phạm Tuấn Việt

Yên Phong, ý Yên, Hà Nam Ninh

1952

15-09-1972

,H.N.Ninh,5,59

2607

Nguyễn Quang Vinh

Yên Tân, ý Yên, Hà Nam Ninh

1952

4/4/1972

,H.N.Ninh,1,9

2608

Nguyễn Quang Vinh

Yên Lâm, ý Yên, Hà Nam Ninh

 

14-04-1972

,H.N.Ninh,11,153

2609

Đào Đức Vinh

Trực Liêm, Nam Ninh, Hà Nam Ninh

1944

14-04-1972

,H.N.Ninh,12,158

2610

Ngyễn Quang Vỡ

Liên Minh, Vụ Bản, Hà Nam Ninh

1943

28-03-1971

,H.N.Ninh,9,126

2611

Lê Quang Vượng

Châu Sơn, Duy Tiên, Hà Nam Ninh

1949

20-03-1971

,H.N.Ninh,4,44

2612

Nguyễn Văn Xưỡng

Gia Hoà, Gia Viễn, Hà Nam Ninh

1952

24-07-1972

,H.N.Ninh,16,220

2613

Bùi Trường Yên

Gia Phong, Gia Viển, Hà Nam Ninh

1949

31-01-1972

,H.N.Ninh,17,233

2614

Nguyễn Văn Yên

Như Bạch, Duy Tiên, Hà Nam Ninh

1947

14-08-1972

,H.N.Ninh,10,134

2615

Phạm Văn Mồng

Thuỵ Thạnh, Thái Thuỵ, Thái Bình

 

31-07-1972

,H.N.Ninh,16,121

2616

Lê Văn Ba

Phúc Lâm, Mỹ Đức, Hà Sơn Bình

1954

7/9/1972

,H.S.Bình,12,137

2617

Tống Văn Bàn

Phương Tú, ứng Hoà, Hà Sơn Bình

1950

19-08-1972

,H.S.Bình,13,156

2618

Hoàng Quốc Bảo

Cần Kiệm, Thật Thách, Hà Sơn Bình

1953

11/8/1972

,H.S.Bình,13,149

2619

Lê Văn Bảo

Giổ Đông, Thanh Oai, Hà Sơn Bình

1954

6/9/1972

,H.S.Bình,13,153

2620

Đỗ Hoàng Bảo

Nam Hồng, Phú Xuyên, Hà Sơn Bình

 

10/8/1972

,H.S.Bình,13,154

2621

Bùi Văn Bèo

Lục Lương, Yên Thuỷ, Hà Sơn Bình

1948

5/11/1972

,H.S.Bình,4,47

2622

Nguyễn Văn Biếc

Bình Yên, Thật Thách, Hà Sơn Bình

1954

22-10-1972

,H.S.Bình,7,77

2623

Phạm Vũ Bình

Kim Thư, Thanh Oai, Hà Sơn Bình

1954

8/9/1972

,H.S.Bình,13,157

2624

Lê Văn Bùi

Nà Mèo, Mai Châu, Hà Sơn Bình

1953

14-10-1972

,H.S.Bình,6,70

2625

Nguyễn Văn Bưởi

Văn Tư, Phú Xuyên, Hà Sơn Bình

1952

12/7/1972

,H.S.Bình,7,85

2626

Lương Văn Cầu

Tân Lập, Đà Bắc, Hà Sơn Bình

1952

14-08-1972

,H.S.Bình,6,63

2627

Lưu Hoàng Cần

Phương Chung, Thanh Oai, Hà Sơn Bình

1940

28-05-1968

,H.S.Bình,11,124

2628

Lê Duy Bàn

Phú Lương, Ba Vì, Hà Sơn Bình

1938

9/11/1972

,H.S.Bình,5,55

2629

Nguyễn Biên Cương

Châu Sơn, Ba Vì, Hà Sơn Bình

1946

11/7/1972

,H.S.Bình,7,80

2630

Nghiêm Mạnh Công

Hoà Xá, ứng Hoà, Hà Sơn Bình

 

2/12/1972

,H.S.Bình,4,38

2631

Nguyễn Hồng Cầu

Sũ Ngòi, Hoà Bình, Hà Sơn Bình

 

1/9/1972

,H.S.Bình,16,191

2632

Bùi Văn Chanh

Tri Thiện, Lạc Sơn, Hà Sơn Bình

 

25-07-1972

,H.S.Bình,4,48

2633

Nguyễn Văn Chân

Tuấn Bộ, Tân Lạc, Hà Sơn Bình

 

6/4/1972

,H.S.Bình,14,163

2634

Lê Văn Chiến

Võng Xuyên, Phúc Thọ, Hà Sơn Bình

1945

15-06-1968

,H.S.Bình,10,114

2635

Bạch Văn Tiến

, Hà Đông, Hà Sơn Bình

1952

14-07-1972

,H.S.Bình,17,202

2636

Dương Văn Chiến

Tân Minh, Thường Tín, Hà Sơn Bình

1954

19-09-1972

,H.S.Bình,2,16

2637

Nguyễn Văn Chiến

Tự Nhiên, Thường Tín, Hà Sơn Bình

1953

1/10/1972

,H.S.Bình,3,35

2638

Dương Quang Chiến

Tân Hưng, Thanh Oai, Hà Sơn Bình

1954

6/9/1972

,H.S.Bình,14,164

2639

Quách Đức Chính

Đoàn Kết, Hoà Bình, Hà Sơn Bình

 

19-04-1972

,H.S.Bình,5,59

2640

Nguyễn Thiện Chung

Thạch Xá, Thạch Thất, Hà Sơn Bình

1950

27-07-1972

,H.S.Bình,5,57

2641

Trần Văn Chung

Dương Liểu, Hoài Đức, Hà Sơn Bình

1954

7/4/1972

,H.S.Bình,17,197

2642

Nguyễn Hữu Chung

Chương Mỹ, Hà Tây, Hà Sơn Bình

 

2/9/1972

,H.S.Bình,8,89

2643

Nguyễn Văn Chương

Kiến Chung, Hoài Đức, Hà Sơn Bình

 

6/7/1972

,H.S.Bình,16,182

2644

Bùi Văn Công

Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Sơn Bình

1953

18-08-1972

,H.S.Bình,6,64

2645

Hoàng Viết Củ

Phương Chung, Thanh Oai, Hà Sơn Bình

1954

8/2/1968

,H.S.Bình,11,122

2646

Nguyễn Thế Cúc

Kiến Hưng, Thanh Oai, Hà Sơn Bình

1947

19-02-1971

,H.S.Bình,11,128

2647

Nguyễn Văn Danh

Phú Ninh, Kỳ Sơn, Hà Sơn Bình

1952

2/7/1972

,H.S.Bình,11,129

2648

Nguyễn Văn Chinh

Diên Hồng, Chương Mỹ, Hà Sơn Bình

1953

23-01-1972

,H.S.Bình,3,27

2649

Nguyễn Thiện Chung

Thạch Xá, Thạch Thất, Hà Sơn Bình

1950

27-07-1972

,H.S.Bình,5,58

2650

Ngô Duy Diếp

Đồng Mai, Thanh Oai, Hà Sơn Bình

1943

11/7/1972

,H.S.Bình,13,155

2651

Đặng Đình Duyên

, , Hà Sơn Bình

 

1/9/1972

,H.S.Bình,2,218

2652

Bùi Văn Dũng

Thu Phong, Kỳ Sơn, Hà Sơn Bình

1949

14-04-1972

,H.S.Bình,1,8

2653

Bùi Văn Dũng

Yên Phong, Kỳ Sơn, Hà Sơn Bình

 

14-04-1972

,H.S.Bình,16,185

2654

Bùi Văn Dũng

Quyết Thắng, Tân Lạc, Hà Sơn Bình

1954

4/4/1972

,H.S.Bình,1,1

2655

Bùi Văn Dũng

Định Giao, Tân Lạc, Hà Sơn Bình

1954

20-10-1972

,H.S.Bình,4,45

2656

Hoàng Tiến Dư

Nhà Máy In Hoa, Hà Tây, Hà Sơn Bình

1950

16-04-1972

,H.S.Bình,16,188

2657

Phùng Văn Dỵ

Kim Quang, Thạch Thất, Hà Sơn Bình

1954

18-07-1972

,H.S.Bình,13,151

2658

Nguyễn Trọng Đàm

Tân Lập, Đan Phượng, Hà Sơn Bình

1954

14-09-1972

,H.S.Bình,7,81

2659

Vũ Văn Đảng

Tường Thịnh, ứng Hoà, Hà Sơn Bình

1954

8/8/1972

,H.S.Bình,17,198

2660

Lâm Quốc Đại

Chuyên Mỹ, Phú Xuyên, Hà Sơn Bình

1941

4/8/1972

,H.S.Bình,2,23

2661

Nguyễn Văn Đạo

Phúc Tiến, Kỳ Sơn, Hà Sơn Bình

1950

26-08-1972

,H.S.Bình,6,72

2662

Nguyễn Văn Đạo

Phúc Tiến, Kỳ Sơn, Hà Sơn Bình

1950

1/9/1972

,H.S.Bình,15,177

2663

Trần Văn Đắc

Suốt Hoá, Lạc Sơn, Hà Sơn Bình

1952

18-07-1972

,H.S.Bình,11,130

2664

Đỗ Văn Đệ

Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Sơn Bình

1949

15-06-1968

,H.S.Bình,10,120

2665

Vũ Văn Điền

Thuỵ Xuân, Thái Thuỵ, Thái Bình

1954

23-12-1972

,H.S.Bình,8,94

2666

Bùi Hồng Đinh

Ngọc Sơn, Lạc Sơn, Hà Sơn Bình

1953

11/7/1972

,H.S.Bình,02`,19

2667

Nguyễn Văn Được

Minh Quang, Ba Vì, Hà Sơn Bình

1942

5/7/1972

,H.S.Bình,11,131

2668

Phạm Bá Doang

Minh Phú, Thường Tín, Hà Sơn Bình

1950

19-08-1972

,H.S.Bình,8,90

2669

Nguyễn Viết Đạo

Quảng Bi, Chương Mỹ, Hà Sơn Bình

1951

20-09-1972

,H.S.Bình,11,132

2670

Phùng Văn Đỉnh

Hạ Bằng, Thạch Thất, Hà Sơn Bình

1954

19-05-1972

,H.S.Bình,9,106

2671

Ngô Văn Đích

Xóm Đục, Yên Bình, Hà Sơn Bình

1953

4/8/1972

,H.S.Bình,8,87

2672

Nguyễn Xuân Đỗ

Sơn Công, ứng Hoà, Hà Sơn Bình

 

18-06-1972

,H.S.Bình,4,44

2673

Nguyễn Xuân Độ

Sơn Công, ứng Hoà, Hà Sơn Bình

1949

26-07-1972

,H.S.Bình,15,179

2674

Bùi Văn Đức

Văn Nghĩa, Lạc Sơn, Hà Sơn Bình

1950

25-08-1972

,H.S.Bình,5,51

2675

Phạm Phú Giai

Nam Hồng, Phú Xuyên, Hà Sơn Bình

1940

24-02-1971

,H.S.Bình,9,98

2676

Lê Giang

Kiên Trung, ứng Hoà, Hà Sơn Bình

1945

11/6/1968

,H.S.Bình,11,123

2677

Nguyễn Văn Giang

Thanh Cao, Thanh Oai, Hà Sơn Bình

1951

4/9/1972

,H.S.Bình,2,22

2678

Đào Hải

Phương Chung, Thanh Oai, Hà Sơn Bình

1954

6/9/1972

,H.S.Bình,3,36

2679

Nguyễn Như Hạch

Phú Kim, Thạch Thất, Hà Sơn Bình

1946

5/4/1972

,H.S.Bình,16,187

2680

Quách Văn Hiền

Tự Do, Lạc Sơn, Hà Sơn Bình

1953

4/4/1972

,H.S.Bình,7,79

2681

Nguyễn Văn Hiếu

Hồng Châu, Thường Tin, Hà Sơn Bình

1945

18-01-1972

,H.S.Bình,5,60

2682

Phạm Minh Hiệu

Cao Hàng Lương, Sơn Tây, Hà Sơn Bình

1940

26-07-1972

,H.S.Bình,9,107

2683

Nguyễn Văn Hoà

Hoà Bình, Kỳ Sơn, Hà Sơn Bình

1954

7/8/1972

,H.S.Bình,14,158

2684

Nguyễn Quang Hoà

Phố Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Sơn Bình

1942

9/2/1972

,H.S.Bình,15,172

2685

Lê Văn Hiển

Đồng Phú, Chương Mỹ, Hà Sơn Bình

1946

23-09-1972

,H.S.Bình,3,28

2686

Hoàng Văn Hiển

Đồng Phú, Chương Mỹ, Hà Sơn Bình

1954

4/9/1972

,H.S.Bình,14,161

2687

Nguyễn Văn Hoà

Bạch Hà, Phú Xuyên, Hà Sơn Bình

 

1/4/1972

,H.S.Bình,18,216

2688

Lê Hữu Hoàn

An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Sơn Bình

1940

19-03-1971

,H.S.Bình,11,125

2689

Nguyễn Khắc Hồng

Tô Hiệu, Thường Tín, Hà Sơn Bình

 

23-02-1971

,H.S.Bình,15,169

2690

Hoàng Văn Huân

Vĩnh Sơn, Sơn Tây, Hà Sơn Bình

 

6/6/1972

,H.S.Bình,18,208

2691

Hoàng Văn Huấn

Viên Sơn, Sơn Tây, Hà Sơn Bình

1946

15-06-1972

,H.S.Bình,1,4

2692

Bùi Đức Huy

Hoàng Văn Thụ, Hoài Đức, Hà Sơn Bình

1952

7/8/1972

,H.S.Bình,9,102

2693

Phạm Quốc Huy

Đồng Tiến, ứng Hoà, Hà Sơn Bình

1951

10/6/1972

,H.S.Bình,3,32

2694

Phạm Đình Hùng

Bình Minh, Thanh Oai, Hà Sơn Bình

1942

6/6/1968

,H.S.Bình,12,140

2695

Đoàn Sông Hương

Ngủ Lảo, ứng Hoà, Hà Sơn Bình

 

18-03-1971

,H.S.Bình,17,194

2696

Bùi Văn Hướng

Lạc Lương, Yên Thuỷ, Hà Sơn Bình

1951

4/4/1972

,H.S.Bình,13,146

2697

Dương Văn Hữu

Đại Xuyên, Phú Xuyên, Hà Sơn Bình

1950

27-05-1972

,H.S.Bình,17,196

2698

Nguyễn Tiến In

Sơn Công, ứng Hoà, Hà Sơn Bình

1946

4/7/1972

,H.S.Bình,15,180

2699

Đỗ Văn Kha

Mật Thượng, Thanh Cao, Hà Sơn Bình

1936

1/4/1971

,H.S.Bình,15,178

2700

Nguyễn Văn Khang

Vạn Thắng, ứng Hoà, Hà Sơn Bình

 

29-09-1972

,H.S.Bình,12,134

2701

Đỗ Như Khang

Phú Cường, Thanh Oai, Hà Sơn Bình

1954

17-09-1972

,H.S.Bình,1,2

2702

Phạm Hà Khắc

Tân Hội, Đan Phượng, Hà Sơn Bình

1945

15-06-1968

,H.S.Bình,10,116

2703

Qua Khiêm

Tự Do, Lạc Sơn, Hà Sơn Bình

 

2/4/1972

,H.S.Bình,18,212

2704

Nguyễn Văn Kiến

Văn Từ, Phú Xuyên, Hà Sơn Bình

1951

4/4/1972

,H.S.Bình,10,111

2705

Võ Văn Kỳ

, Thường Tín, Hà Tây

 

1972

,H.S.Bình,4,220

2706

Tống Công Dương

Tiền Phong, Ba Vì, Hà Sơn Bình

 

15-04-1972

,H.S.Bình,16,186

2707

Cao Văn Khanh

Hoàng Diệu, Chương Mỹ, Hà Sơn Bình

1952

25-07-1972

,H.S.Bình,17,199

2708

Bùi Văn Kỷ

An Khánh, Hoài Đức, Hà Sơn Bình

 

4/7/1972

,H.S.Bình,5,52

2709

Nguyễn Đình Lang

Tu Lý, Đà Bắc, Hà Sơn Bình

1952

13-09-1972

,H.S.Bình,1,10

2710

Lưu Toàn Lái

Thống Nhất, Thường Tín, Hà Sơn Bình

1952

26-02-1972

,H.S.Bình,5,53

2711

Nguyễn Xuân Lại

Liên Phương, Thường Tín, Hà Sơn Bình

1953

10/6/1972

,H.S.Bình,16,190

2712

Nguyễn Văn Lâm

Tân Phụ, Đà Bắc, Hà Sơn Bình

1952

11/8/1972

,H.S.Bình,3,30

2713

Nguyễn Thanh Lâm

Kim Thư, Thanh Oai, Hà Sơn Bình

1954

22-09-1972

,H.S.Bình,12,141

2714

Quách Như Long

Mỹ Thanh, Lạc Sơn, Hà Sơn Bình

1951

6/4/1972

,H.S.Bình,18,215

2715

Kim Văn Lộc

Đồng Lạc, Thạch thất, Hà Sơn Bình

 

1/9/1972

,H.S.Bình,14,166

2716

Lê Văn Lộc

Phùng Giáo, Tân Lạc, Hà Sơn Bình

 

17-07-1972

,H.S.Bình,12,136

2717

Đỗ Cao Lợi

, Thị xã Sơn Tây, Hà Sơn Bình

1954

14-09-1972

,H.S.Bình,9,105

2718

Bùi Văn Lợi

Văn Nghĩa, Lạc Sơn, Hà Sơn Bình

1953

14-04-1972

,H.S.Bình,11,133

2719

Lê Văn Lương

Thọ Nam, Hoài Đức, Hà Sơn Bình

1943

15-06-1968

,H.S.Bình,10,121

2720

Bùi Văn Lương

Quý Hậu, Tân Lạc, Hà Sơn Bình

 

1/9/1972

,H.S.Bình,18,211

2721

Kiểu Trọng Lý

Sen Chiểu, Phúc Thọ, Hà Sơn Bình

1945

3/3/1971

,H.S.Bình,17,195

2722

Trần Văn Mạnh

Phú Lâm, Mỹ Đức, Hà Sơn Bình

1953

14-10-1972

,H.S.Bình,5,50

2723

Nguyễn Đức Mậu

Văn Lân, Mỹ Đức, Hà Sơn Bình

1947

26-05-1972

,H.S.Bình,7,84

2724

Nguyễn Văn Mễ

Yên Nghiệp, Lương Sơn, Hà Sơn Bình

1953

5/4/1972

,H.S.Bình,15,181

2725

Bùi Xuân Miển

Kim Bôi, Hoà Bình, Hà Sơn Bình

1934

7/1/1972

,H.S.Bình,1,13

2726

Kiên Vũ Long

Tích Giang, Ba Vì, Hà Sơn Bình

1953

19-07-1972

,H.S.Bình,9,104

2727

Đỗ Văn Lập

Xuân Sơn, Ba Vì, Hà Sơn Bình

1954

17-07-1972

,H.S.Bình,14,159

2728

Hoàng Văn Mịch

Liên Châu, Thanh Oai, Hà Sơn Bình

1953

1/10/1972

,H.S.Bình,6,69

2729

Cao Thanh Môn

Sơn Công, ứng Hoà, Hà Sơn Bình

1950

9/4/1972

,H.S.Bình,8,95

2730

Chu Văn Muôn

Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Sơn Bình

1954

12/7/1972

,H.S.Bình,12,134

2731

Bùi Văn Mượn

Xuân Đạo, Lạc Sơn, Hà Sơn Bình

1947

29-07-1972

,H.S.Bình,6,66

2732

Đào Trọng Mỹ

Võng Xuyên, Phúc Thọ, Hà Sơn Bình

1948

20-11-1972

,H.S.Bình,18,214

2733

Tạ Văn Mỹ

Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Sơn Bình

1945

1/4/1972

,H.S.Bình,9,109

2734

Nguyễn Văn Nam

Thanh Long, Kỳ Sơn, Hà Sơn Bình

 

28-06-1972

,H.S.Bình,1,5

2735

Nguyễn Văn Nam

Thịnh Long, Kỳ Sơn, Hà Sơn Bình

1945

28-08-1972

,H.S.Bình,6,68

2736

Hoàng Văn Năng

Đồng Thịnh, Yên Lập, Hà Sơn Bình

1948

8/8/1972

,H.S.Bình,13,152

2737

Nguyễn Văn Nga

Bình Xuyên, Thạch Thất, Hà Sơn Bình

1954

17-07-1972

,H.S.Bình,12,139

2738

Bùi Mạnh Ngân

Đoàn Kết, Yên Thuỷ, Hà Sơn Bình

1953

25-08-1972

,H.S.Bình,4,49

2739

Nguyễn Đạt Nguyên

Đỗ Đông, Thanh Oai, Hà Sơn Bình

1937

29-07-1972

,H.S.Bình,15,171

2740

Nguyễn Đình Ngụ

Yên Nghĩa, Hoài Đức, Hà Sơn Bình

1942

9/10/1972

,H.S.Bình,3,31

2741

Ngô Văn Ngữ

Sơn Công, ứng Hoà, Hà Sơn Bình

1952

31-03-1972

,H.S.Bình,10,115

2742

Đặng Doãn Nhâm

Mai Đình, ứng Hoà, Hà Sơn Bình

1952

3/7/1972

,H.S.Bình,17,204

2743

Nguyễn Văn Nhân

Thái Bình, Kỳ Sơn, Hà Sơn Bình

1953

4/4/1972

,H.S.Bình,16,193

2744

Bùi Văn Nỏn

Phú Lương, Lạc Sơn, Hà Sơn Bình

1944

17-11-1972

,H.S.Bình,6,62

2745

Trần Văn Mại

Diên Hồng, Chương Mỹ, Hà Sơn Bình

1948

1/8/1972

,H.S.Bình,6,71

2746

Hà Xuân Nô

Trường Xá, Mai Châu, Hà Sơn Bình

1952

31-07-1972

,H.S.Bình,18,213

2747

Kim Văn Phan

Việt Hưng, Thường Tín, Hà Sơn Bình

1954

15-07-1972

,H.S.Bình,10,119

2748

Bùi Văn Phóng

Thạch Khôi, Tân Lạc, Hà Sơn Bình

1952

12/8/1972

,H.S.Bình,6,73

2749

Nguyễn Văn Phú

An Khánh, Hoài Đức, Hà Sơn Bình

1953

3/7/1972

,H.S.Bình,8,97

2750

Hoàng Phú Phúc

Hiệp Thuận, Quốc Oai, Hà Sơn Bình

1943

10/5/1972

,H.S.Bình,10,112


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Tìm kiếm ttls

Hình ảnh

Hình ảnh hoạt động
0 photos | 1622 view
Hình ảnh tổng quan
9 photos | 3051 view

+ Xem tất cả

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 47

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 46


Hôm nayHôm nay : 689

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 18292

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5378578